Coditii de acordare

Ordinul Presedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr.82/DDP/19.03.2012

în temeiul art.122 alin. 5 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
în temeiul Legii 294/2011 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, împreună cu conducerile Caselor de Pensii Sectoriale, emit următorul

ORDIN

Art. 1 – Se aprobă Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 – Se aprobă preţul maxim pe bilet de tratament balnear, după cum urmează:
– unităţile clasificate la categoria 2 stele – 1482 lei,
– unităţile clasificate la categoria 3/4 stele – 1536 lei.

I. Cadrul legal

– art. 121 şi art. 122 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 278 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
– art. 22, art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
– art. 20 din Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006, modificat şi completat prin Ordinul nr. 213/363/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 9 şi art. 11 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 8 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive;
– art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000;
– art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 7 din Legea NR.49/1999 privind pensiile IOVR, cu modificările şi completările ulterioare.
– Hotărârea Guvernului nr.757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

II. Atribuţiile Casei Naţionale de Pensii Publice

1. Stabileşte numărul locurilor de tratament balnear ce poate fi pus la dispoziţia beneficiarilor, in limita fondurilor aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

2. Asigură locuri la tratament în staţiuni unde sunt tratate în principal afecţiuni ale sistemului nervos, reumatismale, digestive, cardiovasculare, ginecologice şi ale căilor respiratorii.

3. Asigură locuri la tratament balnear în unităţile de tratament din proprietatea CNPP (sucursale ale Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TBRCM” SA) şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil.

4. Plăteşte serviciile prestate, din fondurile prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, pe bază de documente justificative primite de la prestatorii de servicii de tratament balnear.
Pentru serviciile prestate persoanelor care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicată, plata se face după cum urmează:

– integral din contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru cazurile prevăzute la art 22. alin. (1);
– integral de la bugetul de stat prin bugetul MMFPS pentru cazurile prevăzute la art. 22 alin (2).

5. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear în mod gratuit sunt următoarele:
a) pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale;
b) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999;
c) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 189/2000;
d) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
f) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
g) persoane care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art.22 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.
h) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

6. Finanţează din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat contravaloarea tipăririi formularelor de bilet de tratament/odihnă.

7. Efectuează repartiţia locurilor pe staţiuni, unităţi de cazare, serii şi date de prezentare în staţiune.

8. Repartizează numărul de locuri de tratament balnear în anul curent, caselor teritoriale de pensii, proporţional cu numărul total al beneficiarilor, respectiv:
– asiguraţi ai sistemului public de pensii domiciliaţi în judeţul respectiv, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii;
– pensionari ai sistemului public de pensii, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii;
– potenţiali beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii;
– beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflaţi în evidenţa Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.

9. Repartizează pe staţiuni locurile de tratament balnear în anul curent, caselor teritoriale de pensii, proporţional cu numărul de potenţiali beneficiari după cum urmează:
– staţiuni de interes local – cu precădere în judeţul de reşedinţă şi în judeţele limitrofe;
– staţiuni de interes naţional.
Lista staţiunilor de interes naţional şi local, aprobată prin H.G. nr. 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare, este cuprinsă în Anexa nr. 1 la prezentele Criterii.

10. Transmite caselor teritoriale de pensii repartiţia locurilor, în vederea eliberării biletelor către beneficiari.

11. Transmite caselor teritoriale de pensii repartiţii suplimentare, în limita locurilor disponibile şi/sau pe baza procedurilor interne de redistribuire a locurilor nevalorificate în perioadele anterioare.

12. Aprobă redistribuirea locurilor nevalorificate în seriile anterioare, pe baza procedurilor interne de redistribuire a locurilor nevalorificate, la solicitarea societăţilor comerciale cu care CNPP are încheiate contracte comerciale.

13. înregistrează, la nivelul CNPP, cereri privind atribuirea de bilete de tratament, din partea unor persoane fizice sau juridice, precum şi din partea unor asociaţii sau organizaţii reprezentând interesele beneficiarilor, inclusiv cele aparţinând caselor sectoriale ale Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei si Internelor. Serviciul Român de Informaţii. Aprobarea acestor cereri se face de către conducerea CNPP, în limita a maxim 5% din numărul total de bilete.

14. Conducerea CNPP aprobă modificări ale repartiţiei iniţiale, inclusiv prin diminuarea/majorarea numărului de locuri, în funcţie de evoluţia sumelor din bugetul de asigurări sociale de stat şi/sau de solicitări, în limita sumelor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat.

III. Atribuţiile caselor teritoriale de pensii

1. înregistrează cererile de acordare a biletelor de tratament direct în aplicaţia informatică SPA.

Solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de bilete de tratament, depun cereri de bilete de tratament balnear, la casa teritorială de pensii competentă, după cum urmează:
a. pensionarii şi beneficiarii altor drepturi stabilite prin legi speciale, la casa teritorială de pensii în a cărei evidenţă se află;
b. asiguraţii şi celelalte categorii de beneficiari, la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa, inclusiv cei cu domiciliul în judeţul respectiv ai căror angajatori îşi au sediul central în altă localitate.

Cererile se completează numai pe formularul aprobat (Anexa nr. 2) şi se pot transmite prin poştă, fax, e-mail sau se pot depune la casa teritorială de pensii competentă.
Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni.

2. Analizează şi vizează prin compartimentul de specialitate din cadrul casei teritoriale de pensii, solicitările persoanelor care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cărora li s-a stabilit de către medicul asigurătorului program individual de recuperare.

3. Preia din cerere, în aplicaţia informatică SPA, toate elementele prevăzute în aceasta. Verifică şi analizează preluarea corectă şi completă a elementelor înscrise în cererea de acordare a biletului de tratament balnear.

4. Asigură repartizarea biletelor de tratament balner către beneficiari, pe baza prezentelor criterii, utilizând aplicaţia informatică SPA.

5. Afişează la sediul casei teritoriale de pensii şi pe pagina de internet a acesteia, lista cererilor aprobate. Listele vor fi înregistrate la casa teritorială de pensii, urmând a fi arhivate electronic şi pe suport de hârtie la nivelul casei teritoriale de pensii.

6. Comunică beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate, în maxim 5 zile lucrătoare de la data efectuării repartiţiei, date privind biletul repartizat, precum şi data la care au fost programaţi pentru ridicarea biletului.

7. Eliberează biletele de tratament balnear în conformitate cu prezentele criterii, strict în limita repartiţiei prevăzută la pct. 4. Eliberarea de bilete de tratament fără respectarea prezentelor criterii sau dispoziţiilor conducerii CNPP, atrage după sine răspunderea disciplinară a persoanei care le-a eliberat sau, după caz, a persoanelor care au aprobat eliberarea acestora.

8. Comunică CNPP, cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în staţiune, numărul de bilete de tratament balnear nevalorificate, pe serii şi staţiuni, precum şi solicitările de suplimentări.

9. Eliberează adeverinţă din care să rezulte calitatea de asigurat pe bază de contract de asigurare socială sau pe bază de declaraţie individuală de asigurare, din care să rezulte venitul asigurat înregistrat în aceste documente, achitarea la zi a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni.

10. Eliberează adeverinţa din care să rezulte dacă solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear în cursul anului curent, odată cu transferul dosarului de pensie la o altă casă teritorială de pensii.

Sari la conținut