ASIGURAŢI PERSOANE FIZICE (SALARIAŢI)

În sistemul public de pensii salariaţii reprezintă o categorie de asiguraţi care contribuie lunar la bugetul asigurărilor sociale de stat cu o cotă de 9,5 % din salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin contractul colectiv de muncă.
Salariaţii beneficiază, în condiţiile prevăzute de lege, de următoarele prestaţii de asigurări sociale, furnizate de sistemul public de pensii:

A) CATEGORII DE PENSII:

– pensie pentru limită de vârstă
– pensie anticipată
– pensie anticipată parţială
– pensie de invaliditate
– pensie de urmaş

Orice tip de pensie se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procură specială, a tutorelui sau a curatorului acesteia. Cererea de pensionare, împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, se depun la casa teritorială de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului (CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII HUNEDOARA).

Pentru descărcarea cererilor tip utilizate la obţinerea diferitelor categorii de pensii accesaţi secţiunea FORMULARE.

Termenele de depunere a dosarelor de pensie şi datele de acordare a drepturilor solicitate

1. pensia pentru limită de vârstă, pensie anticipată si pensia anticipată parţială
– în perioada de eşalonare a vârstelor standard de cotizare ( până în 2014) – se acordă de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare , dacă cererea a fost depusă în termen de 90 zile de la această dată.

2. pensia de invaliditate
– se acordă de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare înntr-un grad de invaliditate.

3. pensia de urmaş
– se acordă de la data decesului susţinătorului dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la data decesului;
– se acordă de la data indeplinirii condiţiilor în cazul urmaşilor care, la data decesului nu aveau dreptul la pensia de urmaş, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la această dată.

B) ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE:

– ajutor de deces
– bilete de tratament

Stagiile de cotizare pentru obţinerea acestor drepturi de asigurări sociale sunt:

– cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscrisă în certificatul de concediu medical( mai puţin pentru concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului şi ajutorul de deces);

– cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare producerii riscului, pentru persoanele asigurate ale sistemului public de pensii anterior datei de 17.03.2003 care solicită concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani;

– cel putin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului, pentru persoanele asigurate ale sistemului public de pensii ulterior datei de 17.03.2003 care solicită concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani;

– fără condiţie de stagiu de cotizare, în cazul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă, boli profesionale, urgenţe medico-chirurgicale, precum şi bolile infecto-contagioase din grupa A.

– fără condiţie de stagiu, în cazul ajutoarelor de deces.

Aceste drepturi de asigurări sociale se acordă la solicitarea scrisă a salariatului, conform cererii tip.
Pentru descărcarea cererii tip accesaţi pagina FORMULARE.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt:

– cerere tip
– cupon (sau cupoane) de pensie a/ale decedatului
– certificat de deces original si xerox
– chitanta sau factura din care sa rezulte ca s/au suportat cheltuielile de inmormantare
– buletinul persoanei care a suportat cheltuielile de inmormantare

Se poate acorda ajutor de deces si pentru persoana decedata care nu a fost beneficiar de drepturi de pensie CU CONDITIA CA sotul supravietuitor sa fie beneficiarul unei pensii in sistemul asigurarilor sociale de stat.
In aceasta situatie se acorda jumatate din cuantumul ajutorului de deces, actele in completare la cele de mai sus fiind – certificatul de nastere a persoanei solicitante si certificatul de casatorie.

ALTE CATEGORII DE CONTRIBUABILI

In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, avand obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale, persoane fizice, care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

– asociat unic, asociati, comanditari sau actionari
– administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management
– membrii asociatiilor familiale
– persoane autorizate sa desfasoare activitati independente
– persoane angajate de institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora
– alte persoane care realizeaza venituri din activitati independente
– care realizeaza prin cumul venituri brute pe un an caledaristic echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute si care se regasesc in doua sau mai multe situatii mentionate mai sus
Persoanele enumerate mai sus au obligatia sa depuna declaratie de asigurare sociala. Formularele folosite pentru declaratii de asigurare se pot obtine de la Casa Judeteana de Pensii Hunedoara.Se pot asigura in sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, persoanele care nu se regasesc in urmatoarele situatii :

– au deja o asigurare obligatorie in sistemul public de pensii( au raport de munca pe baza de contract, raport de serviciu cu o institutie, sunt numite in functii elective, legislative sau judecatoresti, sunt someri, sunt asigurate cu declaratie de asigurare)
– se afla in plata unor prestatii de asigurari sociale in sistemul public
– sunt asigurate in alte sisteme de asigurari sociale, neintegrate in sistemul public
– urmeaza cursurile de zi ale invatamantului universitar
– satisfac serviciul militar, ca militari in termen
Persoanele asigurate in baza unei declaratii de asigurare sau contract de asigurare datoreaza integral cota de contributie de 29,25% aplicata asupra venitului asigurat. Venitul asigurat nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie. Aceasta suma la nivelul anului 2006 este de 269 RON.
Venitul asigurat este plafonat la 5 salarii medii brute pe economie, care la nivelul anului 2006 este de 5.385 RON.
Plata contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele asigurate pe baza de declaratie si contract de asigurare se face lunar, fie numerar prin casieria institutiei, fie prin virament in contul RO47 TREZ 3662 2210 304X XXXX deschis la Trezoreria Deva. In cazul asiguratilor cu contract de asigurare sociala, aceasta plata se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni.

Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei sau contractului de asigurare, persoanele fizice care au incheiat aceste acte, au obligatia sa depuna o comunicare la declaratia de asigurare, respectiv sa incheie un act aditional la contractul de asigurare .
Persoanele asigurate pe baza de declaratie sau contract de asigurare, beneficiaza de toate prestatiile de asigurari sociale, in limitele prevederilor legale. Neplata contributiilor de asigurari sociale in cazul acestor persoane, atrage neacordarea drepturilor la prestatii pana la achitarea contributiilor datorate si a majorarilor de intarziere aferente.

Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, trebuie sa depuna la Casa de Pensii, in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei, formularul tip de retragere a declaratiei de asigurare.
Contractul de asigurare sociala poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti.

Sari la conținut