BILETE DE TRATAMENT BALNEAR GRATUITE

 1. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, precum sidocumentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare.

D.1. Persoane care beneficiază de tratament balnear în mod gratuit

D.1.1. Pensionarii de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plată a pensiei;
 • programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.2. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.189/2000.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.4. Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.5. Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr.49 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre;
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.6. Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de persoană cu handicap, valabil la data eliberării biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
 • programul individual de reabilitare şi integrare socială (copie, cu prezentarea actului original);
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.7. Persoanele care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicata, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii, în funcţie de tipul bolii (copie, cu prezentarea actului original);
 • dovadă care să ateste faptul că solicitantul a fost victima unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (FIAM/BP2 sau alte acte doveditoare potrivit reglementărilor legale în vigoare).

D.1.8. Asiguraţii care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 30, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv locurile de muncă în condiţii speciale din activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii.

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu următoarele documente:

 • cererea de acordare a biletului de tratament;
 • actul de identitate (copie);
 • adeverinţă eliberata de angajator din care să rezulte că acesta are ca obiect de activitate “cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii” şi ca solicitantul biletului işi desfasoara activitatea intr-unui din aceste locuri de munca (în original);

In adeverinţă se va specifica dacă salariatul a beneficiat de bilet de tratament balnear gratuit, suportat din Fondul social, potrivit contractului colectiv de muncă. în cazul in care a beneficiat de acest bilet nu i se va aproba bilet de tratament balnear suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat;

 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original).
 1. Alte reglementări

F.3. în cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit.

F.4. în situaţia în care numărul locurilor repartizate pentru a fi distribuite gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata unei contribuţii individuale şi persoanelor prevăzute de la pct. D.1.1 la D.1.8, dacă se încadrează în categoria celor prevăzute la punctele D.2.1 sau D.2.2 şi numai cu acceptul scris al acestora.

F.5. Casa teritorială de pensii va elibera bilete pentru beneficiarii aflaţi în evidenţa acesteia, inclusiv pentru beneficiarii cu domiciliul în judeţul respectiv ai căror angajatori îşi au sediul central în altă localitate.

F.6. Biletele de tratament balnear vor fi repartizate la complexele administrate de S.C. Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” SA, la care CNPP este acţionar unic. în completare, după epuizarea acestora, se vor repartiza bilete la celelalte unităţi de tratament balnear, cu care CNPP are încheiate contracte.

F.7. în cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau furtului biletului de tratament balnear, casa teritorială de pensii va elibera un duplicat, pe care se va menţiona că înlocuieşte biletul iniţial, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere a titularului, din care să rezulte pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea acestuia, după caz.

Concomitent cu eliberarea duplicatului, se va proceda la anularea exemplarului 3 al biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

Casa teritorială de pensii va comunica societăţii prestatoare de servicii de tratament balnear, precum şi Casei Naţionale de Pensii Publice seria şi numărul biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

F.8. Rubrica “având calitatea de….” din biletul de tratament va fi completată înscriindu-se punctul şi subpunctul din prezentele norme în care se încadrează beneficiarul (pct. D.1.1 – D.1.8, respectiv D.2.1 – D.2.7).

F.9. în situaţia în care beneficiarii drepturilor de pensie şi/sau a indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa, în adresa de transfer a casei teritoriale de pensii se va specifica dacă titularul dosarului a beneficiat de bilet de tratament în cursul anului.

F.10. în situaţia în care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear (pensionar, asigurat etc.) şi căreia i-a fost aprobată cererea, nu s-a prezentat la casa teritorială de pensii pentru ridicarea biletului de tratament şi nu a anunţat, în prealabil, despre acest fapt, compartimentul gestiune bilete tratament, biletul repartizat poate fi eliberat următorului solicitant, fiind considerat disponibil, cu 10 zile înainte de începerea seriei.

F.11. în cazul pensionarilor pentru limită de vârstă care sunt angajaţi cu contract individual de muncă, îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti ori beneficiază de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, se va lua în considerare numai calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, în vederea stabilirii contribuţiei. Aceleaşi prevederi se aplică şi pensionarilor beneficiari de pensie de invaliditate gradul III.

F.12. în înţelesul prezentelor criterii, în cuantumul total net al drepturilor de pensie în funcţie de care se stabileşte contribuţia individuală nu sunt incluse: indemnizaţia acordată în baza unor legi speciale, sumele acordate cu titlu de drepturi restante, indemnizaţia de însoţitor în cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate, contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi impozitul pe pensie.

F.13. în cazul în care contribuţia individuală calculată depăşeşte preţul integral al biletului de tratament balnear, persoana îndreptăţită plăteşte preţul integral al acestuia.

F.14. Biletul de tratament se eliberează după cum urmează:

 1. personal titularului;
 2. persoanei îndreptăţite să însoţească copilul minor beneficiar de pensie de urmaş;
 3. însoţitorului pensionarului de invaliditate gradul I;
 4. asistentului personal al persoanei cu handicap;
 5. persoanei care însoţeşte persoana cu handicap, dacă aceasta din urmă nu are asistent personal, în situaţia în care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea biletului.Biletul de tratament se poate elibera, în cazuri excepţionale, unei alte persoane, desemnate de către titular pe bază de procură autentificată, din care să rezulte ca mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.
  Biletul de tratament se poate elibera şi soţului persoanei beneficiare, în baza actelor de identitate ale soţilor şi a certificatului de căsătorie.

F15. Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar poate depune la sediul casei teritoriale de pensii doar cererea, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului.

Sari la conținut