CASA  JUDETEANA  DE  PENSII  HUNEDOARA

330168 DEVA, Bd. DECEBAL bl.A1 parter
Judetul HUNEDOARA

Detalii

 

Detalii

Detalii

Detalii

Detalii

Detalii

Detalii

Detalii

Detalii

Detalii

Detalii

Detalii

Detalii

Formular

Detalii

Detalii

Detalii

Detalii

Detalii

Detalii

descarca formularul

Detalii

descarca formularul

Detalii

descarca formularul

      ... detalii ...             

      ... detalii ...             

      ... detalii ...             

      ... detalii ...             

      ... detalii ...             

      ... detalii ...             

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

                     ... detalii ...

                     ... detalii ...

                     ... detalii ...

                     ... detalii ...

                     ... detalii ...


                     ... detalii ...


ANUNŢ

nr. 18082 /CJP-HD/26.04.2017


Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara cu sediul Deva, Bulevardul Decebal, Bloc A1, scoate la concurs în data de 29.05.2017 (proba scrisa) orele 10, un post vacant execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul biroului juridic contencios și executare silită.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Consilier juridic, clasa I, principal

- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea științe juridice;
- 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
- cunoștințe operare PC, nivel mediu;

Probele stabilite pentru concurs, conform prevederilor art. 21 alin. 2 şi art. 46 alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 sunt: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara Deva, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III- a.

Bibliografia necesară desfăşurării concursului pentru postul vacant de execuție consilier juridic principal:

Legea nr. 263/16.12.2010 – privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/ 08.12.1999 – republicată privind statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/18.02.2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici republicat;
Constituţia României din 21 noiembrie 1991 publicată în Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003, republicată;
Hotărârea nr. 118 din 6 martie 2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice;
Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 514 din 2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
Statutul profesiei de consilier juridic din 06 martie 2004;
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001
, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Titlul VII Colectarea creanțelor fiscal Cap. VIII, IX, X, XI din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere conform art. 49 din Hotărârea nr. 611/2008:

- cerere (formular tip);
- copie de pe actul de identitate;
- copie de pe acte de stare civilă;
- copia diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în
  specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordin nr. 192 din 17 ianuarie 2013
  pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă şi vechimea
  în specialitatea studiilor

- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
  concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- curriculum vitae
- cazier judiciar;
- declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

Informaţii suplimentare privind bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara – Deva, Bd. Decebal,Bl. A1, sc. B, parter, sau la telefon 0254 219094, 0254 211031,int. 140 compartiment resurse umane.


ANUNŢ

nr. _____ /CJP-HD/10.04.2017


Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara cu sediul Deva, Bulevardul Decebal, Bloc A1, scoate la concurs în data de 15.05.2017 (proba scrisa) orele 11, un post vacant execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul serviciului financiar contabilitate.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Consilier, clasa I, superior

- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul
  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
  diplomă de licenţă sau echivalentă;
- 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
- cunoștințe operare calculator, nivel avansat;

Probele stabilite pentru concurs, conform prevederilor art. 21 alin. 2, art. 46 alin.(1) și art. 47 din H.G. nr. 611/2008 sunt: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul, precum proba suplimentară de testare a cunoștințelor office și programare Fox și Visual Fox, care va avea loc în data de 12.05.2017 ora 10.00 la sediul Casei Județene de Pensii Hunedoara.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Casei Judţene de Pensii Hunedoara Deva, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III- a.

Informaţii suplimentare privind bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara – Deva, Bd. Decebal,Bl. A1, sc. B, parter, sau la telefon 0254 219094, 0254 211031,int. 140 compartiment resurse umane.

Bibliografia necesară desfăşurării concursului pentru postul vacant de execuție expert superior:

Legea nr. 263/16.12. 2010 – Privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea nr. 188/ 08.12.1999 – republicată privind statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/18.02.2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici republicat;

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere conform art. 49 din Hotărârea nr. 611/2008:

- cerere (formular tip);
- copie de pe actul de identitate;
- copie de pe acte de stare civilă;
- copia diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în
  specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordin nr. 192 din 17 ianuarie 2013
  pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă şi vechimea în
  specialitatea studiilor

- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
  derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- curriculum vitae
- cazier judiciar;
- declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.


ANUNŢ

nr. _____ /CJP-HD/04.04.2017


Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara cu sediul Deva, Bulevardul Decebal, Bloc A1, scoate la concurs în data de 08.05.2017 (proba scrisa) orele 10, un post vacant execuție de expert, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului comunicare și relații publice.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Expert, clasa I, superior

- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul
  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
  diplomă de licenţă sau echivalentă;
- 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
- cunoștințe operare calculator, nivel bun;

Probele stabilite pentru concurs, conform prevederilor art. 21 alin. 2 şi art. 46 alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 sunt: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Casei Judţene de Pensii Hunedoara Deva, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III- a.

Informaţii suplimentare privind bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara – Deva, Bd. Decebal,Bl. A1, sc. B, parter, sau la telefon 0254 219094, 0254 211031,int. 140 compartiment resurse umane.

Bibliografia necesară desfăşurării concursului pentru postul vacant de execuție expert superior:

Legea nr. 263/16.12. 2010 – Privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea nr. 188/ 08.12.1999 – republicată privind statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/18.02.2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici republicat;

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere conform art. 49 din Hotărârea nr. 611/2008:

- cerere (formular tip);
- copie de pe actul de identitate;
- copie de pe acte de stare civilă;
- copia diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în
  specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordin nr. 192 din 17 ianuarie 2013
  pentru aprobarea formatului standard al

- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
  derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- curriculum vitae
- cazier judiciar;
- declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.


ANUNŢ

nr. 46867/CJP-HD/28.11.2016În baza prevederilor art. 64, 65 din Legea nr.188/ 1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 125 alin. (1) din H.G. nr. 611/ 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara, cu sediu în Deva, Bulevardul Decebal, Bl. A1, organizează examen de promovare în grad imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul Casei Judeţene de Pensii

Concursul se va desfăşura la sediul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara, Deva, Bulevardul Decebal, Bl. A1, şi va consta în:
- proba scrisă – care va avea loc în data de 28 decembrie 2016 începând cu ora 11

Pentru a participa la examenul de promovare în grad imediat superior celui deţinut, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii prevăzute de art. 65, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, modificată si completată,
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 17.12.2016 la Compartimentul Resurse Umane.

Actele necesare înscrierii la examenul de promovare în grad sunt următoarele:
- formularul de înscriere;
- copia actului de identitate;
- copia carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane, în vederea atestării vechimii
  în gradul profesional din care promovează
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor individuale pe ultimii 2 ani;

Bibliografia necesara desfăşurării examenului de promovare.

- Legea nr. 263/16.12.2010 – Privind sistemul unitar de pensii publice;
- Hotărârea nr. 257/20.03. 2011 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
  Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- Legea nr. 188/08.12.1999 – republicată privind statutul funcţionarilor publici;
- Legea nr. 7/18.02.2004 - privind Codul de conduită al funcţionarilor publici republicat;

 


ANUNŢCasa Judeţeană de Pensii Hunedoara cu sediul Deva, Bulevardul Decebal, Bloc A1, scoate la concurs în data de 22.08.2016 (proba scrisa) orele 10, un post vacant execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul compartimentului evidență contribuabili.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Consilier, clasa I, principal

- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Probele stabilite pentru concurs, conform prevederilor art. 21 alin. 2 şi art. 46 alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 sunt: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Casei Judţene de Pensii Hunedoara Deva, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III- a.

Informaţii suplimentare privind bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara – Deva, Bd. Decebal,Bl. A1, sc. B, parter, sau la telefon 0254 219094, 0254 211031, int. 140 compartiment resurse umane.

Bibliografia necesară desfăşurării concursului pentru postul vacant de executie consilier principal:

- Legea nr. 263/16.12. 2010 – Privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- Legea nr. 188/ 08.12.1999 – republicată privind statutul funcţionarilor publici;

-
Legea nr. 7/18.02.2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici republicat.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere:

- cerere (formular tip);
- copie de pe actul de identitate;

- copie de pe acte de stare civilă;
- copia diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordin nr. 192 din 17 ianuarie 2013 pentru aprobarea firmatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor;
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- declarație pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

 


ANUNŢCasa Judeţeană de Pensii Hunedoara cu sediul Deva, Bulevardul Decebal, Bloc A1, scoate la concurs în data de 08.08.2016 (proba scrisa) orele 10:00, un post vacant execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului administrativ arhivă.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Consilier, clasa I, asistent

- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul
  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice;

Probele stabilite pentru concurs, conform prevederilor art. 21 alin. 2 şi art. 46 alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 sunt: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Casei Judţene de Pensii Hunedoara Deva, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III- a.

Informaţii suplimentare privind bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara – Deva, Bd. Decebal, Bl. A1, sc. B, parter, sau la telefon 0254 219094, 0254 211031, int. 140 compartiment resurse umane.

Bibliografia necesară desfăşurării concursului pentru postul vacant de executie consilier asistent:

- Legea nr.  16/02.04. 1996 a Arhivelor Naționale republicată;
- ORDIN nr. 137 /27.09.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
- Legea nr. 188/ 08.12.1999 – republicată privind statutul funcţionarilor publici;

-
Legea nr. 7/18.02.2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici republicat

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere:

- cerere (formular tip);
- copie de pe actul de identitate;

- copie de pe acte de stare civilă;
- copia diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordin nr. 192 din 17 ianuarie 2013 pentru aprobarea firmatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor;
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- cazier judiciar;
- declarație pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.


ANUNŢ Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara cu sediul Deva, Bulevardul Decebal, Bloc A1, organizeaza concurs în data de 23.06.2016 ora 10:00 (proba scrisa), in vederea ocuparii urmatoarelor functii publice vacante:

1) Un post consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul compartimentului evidență contribuabili.
2) Un post consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului administrativ arhivă.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

1) Consilier, clasa I, grad profesional principal

- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul
  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice;
- cunoştinţe de operare calculator.

2) Consilier, clasa I, grad profesional asistent

- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul
  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice;
- cunoştinţe de operare calculator.

Probele stabilite pentru concurs, conform prevederilor art. 21 alin. 2 şi art. 46 alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 sunt: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul.

- dosarele de concurs se vor depune la sediul Casei Judţene de Pensii Hunedoara Deva, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III- a.

Menţionăm că anunţul pentru Monitorul Oficial al României partea a III a fost transmis spre publicare în data de  18.05.2016.

Informaţii suplimentare privind bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara – Deva, Bd. Decebal,Bl. A1, sc. B, parter, sau la telefon 0254 219094, 0254 211031, int. 140 compartiment resurse umane.

Bibliografie: <descarcati aici>


ANUNŢ Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara cu sediul Deva, Bulevardul Decebal, Bloc A1, scoate la concurs în data de 25.02.2015 (proba scrisa)  orele 10,  un post vacant de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul biroului legislaţie contencios şi executare silită.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Consilier juridic, clasa I, debutant

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe juridice;

- cunoştinţe de operare calculator.

 

Menţiuni:

* concursul va avea loc în data de 25.02.2015 (proba scrisă) ora 10.00, la sediul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara Deva, b-dul. Decebal, Bl. A1, parter, şi va consta în susţinerea a doua probe:

- probă scrisă

- interviu;

** dosarele de concurs se vor depune la sediul Casei Judţene de Pensii Hunedoara Deva, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III- a.

*** Menţionăm că anunţul pentru Monitorul Oficial al României partea a III a fost transmis spre publicare în data de  23.01.2015.

Informaţii suplimentare privind bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara – Deva, Bd. Decebal,Bl. A1, sc. B, parter, sau la telefon 0254 219094, 0254 211031,int. 140  compartiment resurse umane.

Bibliografie: <descarcati aici>


ANUNŢ


Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara cu sediul Deva,  Bulevardul Decebal, Bloc A1, scoate la CONCURS în data de 17.12.2014 (proba scrisa) şi 18.12.2014 (interviul), orele 10,  un post temporar vacant ( perioadă determinată) de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul serviciului plăţi prestaţii:

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

1) Consilier clasa I, principal

- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 5 ani;
- cunoştinţe de operare calculator.

Menţiune:
- concursul va avea loc în data de 17.12.2014 (proba scrisă) ora 10.00, la sediul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara Deva, b-dul. Decebal, Bl. A1, parter, şi va consta în susţinerea a doua probe :

- probă scrisă
- interviu;

- dosarele de concurs se vor depune la sediul Casei Judţene de Pensii Hunedoara Deva, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III- a.
- Menţionăm că anunţul pentru Monitorul Oficial al României partea a III a fost transmis spre publicare în data de  04.12.2014.

Informaţii suplimentare privind bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Hunedoara – Deva, Bd. Decebal, Bl. A1, sc. B, parter, sau la telefon 0254 219094, 0254 211031, compartiment resurse umane.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere:

- copie de pe actul de identitate;
- cerere (formular tip );
- copie de pe acte de stare civilă;
- copia diplomelor de studii;
- copia carnetului de muncă, după caz; adeverintă eliberata de catre unitati pentru perioada lucrata dupa 01.11.2011
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- recomandare de la ultimul loc de muncă;
- cazier judiciar

BIBLIOGRAFIE

Legea nr.  263/16.12. 2010 – Privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare;
HOTARARE nr. 257 din 20 martie 2011
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor <LLNK 12010   263 10 201   0 18>Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
O.U.G. nr. 4/03.02.2005
privind recalcularea pensiilor din sistemul public,provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat;
H.G. nr. 1550/23.09.2004
privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat;
Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961
Legea nr. 44/01.07.1994 - privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/ 08.12.1999
republicată privind statutul funcţionarilor publici.
Legea nr. 7/18.02.2004 - privind Codul de conduită al funcţionarilor publici republicat;